Nemocnice Mostiště  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Následná intenzivní péče
Dokumenty ke stažení

Následná intenzivní péče (NIP)

Podle Zákona č. 372/2011, § 9, odst. 2), písm. c). jsou zřizována pracoviště Následné intenzivní péče (NIP) sloužící k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, jsou však dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, t.j. krevního oběhu s porušením stavu vědomí typicky s potřebou trvalé nebo intermitentní umělé plicní ventilace. Hlavním posláním pracovišť NIP je bezpečné odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče DIOP, standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče či propuštění do domácí péče.

NIP NSZ VAMED MEDITERRA MOSTIŠTĚ otevřela od. 1.7.2016 6 lůžek, od 1.6. 2017 10 lůžek, následně bude max. kapacita 18 lůžek.

Struktura dosud hospitalizovaných pacientů:

 graf 1graf 2

Za období 1.7.2016-30.9.2017 bylo hospitalizováno na NIP NSZ VAMED Mediterra 49 pacientů

Kardiocerbrální syndrom: všechny klin. stavy po poruše perfuzních tlaků s mozkovou dysfunkcí (Ischemická choroba srdeční, Chronická obstruktivní bronchopulmonální choroba, pošokové stavy)

Kraniocerebrální traumata

Netraumatické mozkové příhody: ischemické, trombogenní,embolizační, myo-neuro degenerativní onemocnění

Pac. po kardiochirurgických . operacích s komplikovaným průběhem

Výsledky 16 měsíční činnosti NIP VAMED Mediterra Mostiště

 • Je patrný zvyšující se zájem o hospitalizace na našem pracovišti: intervence příbuzných pacientů na základě doporučení (lékařského,nebo rodin hospitalizovaných pacientů) – máme velké procento mimosektorových pacientů
 • Cca 10% pacientů z tohoto tzv. odkladového prostředí je po hospitalizaci na naší NIP a v dalších ev. následných zařízeních v domácí péči. Jsou mezi nimi i pacienti deklarování s nepříznivou prognózou.
 • Zahojili jsme u 9 pacientů závažné dekubity
 • Zavedli jsme systém vakcinace rezistentních bakteriálních kmenů: snížila se spotřeba antibiotik, výskyt průjmových dysmikrobií
 • Máme velký potenciál RHB a bazální stimulace – plošné vyškolení personálu, ale i příbuzných, kteří se na této péči spolupodílejí
 • Pracoviště je vybaveno tím nejlepším zdravotnickým zařízením a zároveň také moderními rehabilitačními pomůckami a pohybovým léčebným přístrojem MOTOmed, díky kterému si zdravý pohyb mohou dopřát i tělesně handicapovaní a lidé dlouhodobě upoutaní na lůžko.

Dimenze Následné intenzívní péče

 • medicínské: bezpečné odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu
 • eticko – sociální : prodloužení péče o vitálně důležité orgány se zvýšením naděje na lepší optimalizaci stavu pro následnou rehabilitační a ošetřovatelskou péči na akutních lůžkách intenzívní péče JIP, ARO – uvolnění lůžkové kapacity pro další akutní pacienty
 • ekonomické: racionalizace ekonomických nákladů – rozdíl mezi náklady a vybavením mezi lůžky akutní a následné intenzívní péče

Péče na NIP

 • umožňuje prodloužit adekvátně intenzívní péči u pacientů,kteří ji potřebují,
 • zvyšuje se pravděpodobnost úspěšného pokračování a optimalizaci péče
 • uvolňují se akutní lůžka základních oborů pro akutní pacienty v kritickém stavu
 • racionalizují se ekonomické náklady na pacienty v chronické intenzívní péči

Vedení

Doc. MUDr. Jiří BONAVENTURA, CSc.
Primář Následné intenzívní péče NSZ VAMED Mediterra

tel.1: 739 313 299
tel.2: 604 310 408

jiri.bonaventura@mediterra.cz

Mgr. Markéta KLÍMOVÁ
Staniční sestra

tel.: 566 512 346-8

Lékaři

MUDr. Miloň NĚMEC
lékař

MUDr. Filip VRZAL
lékař

MUDr. Jana HANZÁLKOVÁ
lékař

Fotogalerie