Podle Zákona č. 372/2011, § 9, odst. 2), písm. c). jsou zřizována pracoviště Následné intenzivní péče (NIP) sloužící k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, jsou však dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, t.j. krevního oběhu s porušením stavu vědomí typicky s potřebou trvalé nebo intermitentní umělé plicní ventilace. Hlavním posláním pracovišť NIP je bezpečné odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče DIOP, standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče či propuštění do domácí péče.

NIP NSZ VAMED MEDITERRA MOSTIŠTĚ otevřela od. 1.7.2016 6 lůžek, od 1.6. 2017 10 lůžek, následně bude max. kapacita 18 lůžek.

Vedení

MUDr. Martin Hála, Ph.D.
Primář následné intenzívní péče
tel.: 604 310 408
martin.hala@mediterra.cz
Bc. Anna Přecechtělová
Staniční sestra
tel.: 566 512 346-8

Lékaři

MUDr. Miloň Němec
lékař
MUDr. Marián Sandecký
lékař
MUDr. Samuel Židek
lékař
MUDr. Michal Dráb
lékař
MUDr. Jozef Klučka
lékař

Struktura dosud hospitalizovaných pacientů

Struktura pacientů NIP Mostiště VAMED Mediterra 1.7.2016-31.10.2019

Cca 1/3 tvoří jako hlavní diagnóza postižení mozku, buď jako následek mozkové příhody, tj. krvácení nebo ischémie(neprokrvení). Téměř l/6 tvoří pacienti po velkých operačních výkonech

s komplikujícími onemocněními, která limitují kvalitu jejich životně důležitých funkcí vyžadující delší dobu ve formě pokračování péče jako následně intenzívní. Stejně velkou skupinu cca l/6 tvoří pacienti s protrahovaným kardiorespiračním selháváním. Ostatní diagnózy se vyskytují sporadičtěji, pacienti po úrazech či operacích či jiných příčinách vedoucí k poškození míchy s nutností umělé plicní ventilace. pokročilá plicní selhávání vyžadující umělou plicní ventilaci, degenerativní neurologická onemocnění s nutností umělé plicní ventilace, pacienti po komplikacích po kardiochirurgických výkonech, pacienti po dušení s poškozením mozku.

Společnou charakteristikou pro tyto pacienty je obvykle komplikovaná péče v důsledku dlouhodobého postižení životně důležitých funkcí.Jsou závislí na dostupné ventilační péče, velmi náchylní k infekcím při snížení imunity.

Výsledky činnosti NIP VAMED Mediterra Mostiště od 1.7.2016 do 31.10.2019

Oddělení následné intenzivní péče Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích tedy funguje více než 3 roky. Za toto období zde bylo hospitalizováno celkem 151 pacientů, včetně těch, kteří jsou ještě doposud v péči zdravotníků. 1. června 2017 se oddělení přestěhovalo do nových prostor, kde mají lékaři a zdravotnický personál k dispozici moderní techniku a řadu špičkových přístrojů, které jim pomáhají navracet dlouhodobě těžce nemocné pacienty zpět do života. „Častokrát jsou pacienti na naše oddělení přijímáni ještě v hlubokém bezvědomí. Již od tohoto okamžiku se však stávají součástí naší velké rodiny a celý personál k nim takto přistupuje. Naši pacienti jsou oslovováni křestními jmény přesně tak, jak byli zvyklí z domova. Při jejich postupném probouzení je tak tímto velice osobním přístupem rovnou vtáhneme do naší velké rodiny. V konečném důsledku jsme my jako zdravotníci odměněni zvyšujícím se počtem úspěšně se vracejících pacientů do života. Naše pracoviště nacházející se v srdci Vysočiny se tak postupně stává více a více vyhledávaným lékaři a rodinnými příslušníky pacientů i daleko mimo náš spádový sektor příjmu pacientů,

Více než 40% pacientů je po hospitalizaci na naší NIP schopno pobytu v domácí péči. Jsou mezi nimi i pacienti deklarování s nepříznivou prognózou.

Zahojili jsme množství závažných dekubitů převzaté z jiných pracovišť

Zavedli jsme systém vakcinace rezistentních bakteriálních kmenů: snížila se spotřeba antibiotik, výskyt průjmových dysmikrobií.

Máme velký potenciál RHB a bazální stimulace – plošné vyškolení personálu, ale i příbuzných, kteří se na této péči spolupodílejí.

Pracoviště je vybaveno moderním zdravotnickým zařízením a zároveň také moderními rehabilitačními pomůckami a pohybovým léčebným přístrojem Motomed, díky kterému si zdravý pohyb mohou dopřát i tělesně handicapovaní a lidé dlouhodobě upoutaní na lůžko.

Dimenze Následné intenzívní péče

  • medicínské: bezpečné odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu
  • eticko – sociální : prodloužení péče o vitálně důležité orgány se zvýšením naděje na lepší optimalizaci stavu pro následnou rehabilitační a ošetřovatelskou péči Na akutních lůžkách intenzívní péče JIP, ARO – uvolnění lůžkové kapacity pro další akutní pacienty
  • ekonomické: racionalizace ekonomických nákladů – rozdíl mezi náklady a vybavením mezi lůžky akutní a následné intenzívní péče

Péče na NIP 

  • umožňuje prodloužit adekvátně intenzívní péči u pacientů,kteří ji potřebují,
  • zvyšuje se pravděpodobnost úspěšného pokračování a optimalizaci péče
  • uvolňují se akutní lůžka základních oborů pro akutní pacienty v kritickém stavu
  • racionalizují se ekonomické náklady na pacienty v chronické intenzívní péči