Práva pacientů

Práva pacientů dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

 1. Pacient NSZ Mostiště. a.s. má právo na odborné poskytování zdravotních služeb v míře odpovídající možnostem tohoto zařízení. Pacient má právo, aby zdravotní služby byly prováděny s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Zdravotními službami se rozumí zejména poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.
 2. Pacient má, nevylučuje-li to právní předpis, právo se svobodně rozhodnout ohledně poskytování zdravotních služeb. Za tímto účelem má právo získat od svého lékaře potřebné informace, zejména o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stádiu a předpokládaném vývoji, účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta, omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.
 3. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 4. Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Rozbory jeho onemocnění, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně.
 5. Pacient má rovněž právo, nevylučují-li to právní předpisy, svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat.
 6. Pacient má, za podmínek stanovených právními předpisy, právo vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dříve vyslovené přání).
 7. Pacient má právo být informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu (tento zahrnuje zejména diagnostickou rozvahu, návrh léčby včetně léčebné rehabilitační péče a doporučení dalšího postupu při poskytování zdravotních služeb) a všech jeho změnách.
 8. Pacient má právo na informace o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav.
 9. Pacient má právo klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službách, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 10. Pacient má právo se vzdát podání informace o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, popřípadě může určit osobu, které má být tato informace podána. Pacient má rovněž za podmínek stanovených právními předpisy právo vyslovit zákaz s podáváním informací o jeho zdravotním stavu.
 11. Pacient má právo očekávat, že veškeré informace týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna i v případě elektronického zpracování.
 12. Pacient má právo nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie ze své zdravotnické dokumentace a to ve lhůtách a za podmínek stanovených právními předpisy. Pacient je rovněž oprávněn určit osoby, které budou mít právo nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie z jeho zdravotnické dokumentace.
 13. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nevylučují-li to právní předpisy, je-li to v souladu s vnitřním řádem NSZ a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 14. Dětský pacient, pacient s omezením nebo zbavený způsobilosti k právním úkonům má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, popřípadě pěstouna či jiné osoby, do jejíž péče byl svěřen, je-li to v souladu s vnitřním řádem NSZ a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 15. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 16. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes), má, nevylučují-li to právní předpisy, právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v NSZ, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem NSZ tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.
 17. Pacient nehovořící česky nebo slovensky má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 18. Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení, než které mu poskytuje zdravotní služby. Konzultační služby však nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, proto je hradí pacient, který si o ně požádá. Toto právo nelze uplatnit v případě poskytování neodkladné péče.
 19. Pacient má právo znát jména příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb.
 20. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 21. Pacient má právo, nevylučují-li to právní předpisy, přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s vnitřním řádem NSZ a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 22. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.
 23. Pacient má právo, nevylučují-li to právní předpisy, přijímat duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti, a to v souladu s vnitřním řádem NSZ, s ohledem na svůj zdravotní stav a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 24. Pacient má právo a povinnost znát platný vnitřní řád NSZ a řídit se jím.
 25. Pacient má právo podat stížnost proti postupu NSZ při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.
 26. Pacient v závěru života má právo na citlivý a ohleduplný přístup všech zaměstnanců NSZ.
 27. Pacient má právo očekávat, že zdravotní služby budou poskytovány s přiměřenou návazností. Má právo vědět předem, kteří lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě mu jsou k dispozici. Při propuštění z NSZ má právo očekávat, že NSZ navrhne další postup poskytování zdravotních služeb.
 28. Je-li to pro pacienta potenciálně prospěšné, může být se svým souhlasem předám do péče jiného poskytovatele zdravotních služeb.
 29. Pacient, který není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, má právo být propuštěn z lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Preferenční cookies

Umožňují rozšířené funkce těchto webových stránek a jejich individuální personalizaci, založenou např. na vašich předchozích návštěvách.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.