Vnitřní řád

Vnitřní řád nemocnice pro hospitalizované pacienty

Vážená paní, vážený pane, dočasně jste se stali pacienty Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. v Mostištích. Snahou všech našich zaměstnanců je poskytovat kvalitní péči a pomáhat Vám k navrácení zdraví.

Tento řád je závazný pro všechny pacienty, kteří jsou hospitalizováni v Nemocnici sv. Zdislavy, a.s. v Mostištích. Žádáme proto všechny nemocné, aby, se řídili následujícími pokyny.

 • Po celou dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Je nutné, abyste dbali jejich pokynů a rad.
 • Informace o Vašem zdravotním stavu Vám nebo po Vašem písemném souhlase i osobám Vámi určeným, podává zásadně lékař v osobním rozhovoru.Telefonické informace podává ošetřující lékař pouze osobě Vámi určené na základě sdělení přiděleného bezpečnostního kódu.
 • Své šaty a prádlo odevzdejte při přijetí do nemocnice zaměstnanci oddělení, který se postará o jeho úschovu a zapůjčí vám potřebné nemocniční prádlo. Po dohodě lze používat i vlastní prádlo za předpokladu, že je zajištěna jeho potřebná výměna. Větší peněžní hotovost nebo cenné předměty doporučujeme předat proti potvrzení do úschovy.
 • Přinesené léky jsou pacienti povinni odevzdat při přijetí na oddělení ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o jejich dalším užívání, při propuštění budou vráceny. Na požádání dostanete potvrzení o lécích které jste do úschovy předal/-a.
 • Výměna ložního prádla se provádí dle potřeby, nejméně však jedenkrát týdně. Máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost udržovat čistotu ve všech prostorách nemocnice včetně venkovních prostor. Chovejte se šetrně k nemocničnímu zařízení.
 • Po celou dobu pobytu v nemocnici máte právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby, kterou si určíte v případě, že touto přítomností nebude narušeno poskytování zdravotní péče. V nemocnici není těmto osobám dovolen vstup na operační sály, RTG vyšetření a další vyšetření, o nichž lékař rozhodne, že přítomnost těchto osob naruší poskytování zdravotních služeb. Cena ubytování dle platného ceníku nemocnice.
 • Návštěvní doba je na odděleních stanovena denně od 14 do 17 hodin. Mimo tuto dobu je možno navštívit pacienta se souhlasem ošetřujícího personálu. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy pacientů děti do 10 let věku. Na jednotkách intenzívní péče jsou návštěvy povoleny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta a s ohledem na práva ostatních pacientů.
 • Přítomnost asistenčního a vodícího psa se řídí zvláštními pokyny – viz. příloha Asistenční a vodicí psi v NSZ.
 • Pokud máte povoleny vycházky, hlaste svůj odchod předem sestře na oddělení a dodržujte dobu a prostory k tomu vyhrazené. Hospitalizovaní pacienti nesmějí opouštět areál nemocnice.
 • Kouření je zakázáno v celém areálu nemocnice. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a návykové látky.
 • V případě potřeby Vám umožníme duchovní péči.
 • Do nemocnice není vhodné brát cenné předměty a vyšší finanční částky Pokud si tyto předměty přesto musíte vzít s sebou, využijte možnost úschovy cenností v nemocniční pokladně. Při propuštění z nemocnice si cennosti vyzvednete.
 • Na některých pokojích jsou umístěny televizní přijímače, které můžete za příslušný poplatek dle ceníku nemocnice využívat. Cena za používán soukromého televizního přijímače, PC se řídí platným ceníkem nemocnice. Žádáme Vás, abyste televizní přijímače nepoužívali v čase lékařských vizit, v době nočního klidu.
 • Žádáme Vás, abyste nepoužívali mobilní telefony v době lékařských vizit a během léčebných procedur.
 • Noční klid je od 22 hod. do 6 hod. K ostatním nemocným se chovejte slušně, ohleduplně a respektujte jejich právo na klid a soukromí.
 • Lékařské vizity na odděleních probíhají denně, na sociálních lůžkách 1x týdně. V době vizity máte možnost zeptat se svého ošetřujícího lékaře na vše, co se týká Vašeho zdravotního stavu a poskytovaných zdravotních služeb. Máte právo na respektování soukromí. Pokud si nepřejete, aby Vám byly informace podávány za účasti třetích osob, sdělte toto lékaři. Pokud si nepřejete být o svém zdravotním stavu informováni, sdělte lékaři osobu, které budou informace podávány. O tomto rozhodnutí bude učiněn záznam ve Vaší dokumentaci, který stvrdíte podpisem.
 • Zprávy o zdravotním stavu nemocných podávají ošetřující lékaři nebo primáři oddělení.
 • Dietní režim, který určuje ošetřující lékař, je součástí léčby a je ve vašem zájmu jej dodržovat. Stravu pro pacienty připravují zaměstnanci nemocniční kuchyně, je podávána 3x denně. Ležícím pacientům podáváme stravu u lůžka, ostatní se stravují na pokojích. Po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem si můžete objednat výběrovou stravu.
 • V nočním stolku neskladujte potraviny podléhající zkáze. K úschově potravin je na každém oddělení k dispozici lednice. Žádáme Vás, abyste potraviny, které do lednice chcete uložit, označili vaším příjmením a datem uložení. Uložené potraviny jsou pravidelně kontrolovány a nemocnice si vyhrazuje právo na likvidaci nesprávně uložených potravin.
 • V naší nemocnici třídíme odpad. Žádáme Vás, abyste do odpadkových košů na komunální odpad nevhazovali sklo, plech a předměty z plastu.
 • V případě vzniku požáru v nemocnici nebo jiné nepředvídané události zachovejte klid a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.
 • Při propuštění z nemocnice odevzdejte všechny zapůjčené věci a vyzvedněte si Vaše šatstvo a osobní věci z úschovy.
 • Před ukončením léčebného pobytu jste povinni vyúčtovat všechny poplatky za poskytnuté služby. Ošetřující personál Vám ochotně vysvětlí možnosti, termín a způsob úhrady regulačního poplatku. Úhrada regulačních poplatků v Léčebně dlouhodobě nemocných a na Oddělení následné péče se provádí na konci každého ukončeného kalendářního měsíce.

Předpokladem úspěšné léčby je spolupráce a vzájemná důvěra mezi pacientem a zdravotnickým personálem, přistupujte proto aktivně, zodpovědně a se zájmem k procesu znovuobnovení svého zdraví a dodržujte léčebný režim – je to ve Vašem zájmu!

Děkujeme Vám za důvěru a věříme, že budete s poskytnutou péči i všemi dalšími službami spokojeni a zachováte naší nemocnici i po ukončení léčby svou přízeň.

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. Mostiště
Prim. MUDr. Jiří Šajnar
ředitel

Mostiště 26.6.2012

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Preferenční cookies

Umožňují rozšířené funkce těchto webových stránek a jejich individuální personalizaci, založenou např. na vašich předchozích návštěvách.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.